Zachmurzenie 18°C

Pomoc uzależnionym

Pomoc uzależnionym

Punkt konsultacyjny dla osób nadużywających alkoholu i ich rodzin mieści się w Witnicy, przy ul. Strzeleckiej 1a.
Czynny jest we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00. Dyżurują w nim członkowie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z porad mogą skorzystać zarówno osoby mające problem z alkoholem, jak i członkowie rodzin. Udzielane są również porady dotyczące innych uzależnień.
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe przeciwalkoholowe można złożyć bezpośrednio w punkcie lub listownie.
Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Ośrodek Terapii Uzależnień czynny jest w poniedziałki. W godzinach od 16.00 do 18.00 odbywa się terapia dla osób uzależnionych od alkoholu. Od godziny 18.00 do 19.00 można skorzystać z bezpłatnej konsultacji z psychologiem.
Spotkania w klubie AA „Dromader” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 20.00.