Pochmurno 2°C

Częstotliwość wywozów

Częstotliwość wywozów

Z dniem 01 lipca 2013r. w zamian za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Witnica odbierać będzie każdą ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych. 

Odbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest z określoną częstotliwością:

  1. odpady komunalne zmieszane – raz na 2 tygodnie,
  2. odpady selektywnie zbierane – raz na 2 tygodnie,
  3. bioodpady  – raz na 7 dni.

Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów są dostępne na stronie www.witnica.pl w zakładce ,,Harmonogram odbioru odpadów'' oraz w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Witnicy przy ul. KRN 6.