Pochmurno 2°C

Odbieranie odpadów

Odbieranie odpadów

  Mieszkańcy Gminy Witnica mogą oddać swoje śmieci poprzez segregację u źródła ich powstania – „w domu” lub w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów.

Przekazanie odpadów u źródła ich powstania: Odpady wymienione poniżej, a  powstałe na nieruchomościach zamieszkałych, odbierane są bezpośrednio z  tych nieruchomości: 

a) odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane),
b) odpady selektywnie zbierane, takie w szczególności jak:
- szkło,
- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
- odpady ulegające biodegradacji,
- papier.

Przekazanie odpadów do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów:

Nieodpłatne odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, nie wymienionych powyżej, odbywa się w  Punkcie Selektywnego ich zbierania i  dotyczy w  szczególności: 

a) odpadów wielkogabarytowych,
b) odpadów remontowo-budowlanych,
c) opon,
d) odpadów zielonych,
e) produktów leczniczych farmaceutycznych i weterynaryjnych,
f) chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itp.,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innych sprzętów będących na wyposażeniu gospodarstw domowych,
i) tekstyliów, w tym ubrania,
j) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych.

Mieszkańcy Gminy Witnica są obowiązani we własnym zakresie dowieść odpady do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów w  zależności od potrzeb,  z częstotliwością zapobiegającą ich zaleganiu na nieruchomości

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Lokalizacja:
Białczyk (okolice oczyszczalni ścieków)

Godziny otwarcia:
wtorek od godz. 13:00 do 18:00,
czwartek od godz. 9:00 do 14:00,
sobota od godz. 10:00 do 15:00.