Słonecznie 17°C

Z kalendarza burmistrza kwiecień 2014

Z kalendarza burmistrza kwiecień 2014

8.04. – tradycyjna, cotygodniowa odprawa służb komunalnych zajmujących się ładem i porządkiem oraz bezpieczeństwem;
- wizyta przedsiębiorcy z Francji, który zamierza kupić w Witnickiej Strefie Przemysłowej 3,2 ha pod nową fabrykę materiałów budowlanych;
- wizyta przedstawicieli szwedzkich organizacji przyrodniczych zainteresowanych zakupem Pałacu w Dąbroszynie;
- wizyta Jana Tekielaka, szefa firmy SI Power w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy.
9.04. – Spotkanie z p. Bronisławem Studeckim, szefem firmy, która rozpocznie remont świątyni dumania Cecylii w Górnym Parku w Dąbroszynie.
10.04. – udział w tradycyjnej witnickiej akcji sadzenia drzew dla 13 tys. mieszkańców naszej gminy;
- spotkanie z seniorami, członkami koła emerytów i inwalidów.
11.04. – spotkanie z szefem firmy Eco – Partner w sprawie decyzji środowiskowej dla elektrowni fotowoltaicznej;
- udział w posiedzeniu zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Santocku;
- powitanie holenderskiej delegacji z Gminy Druten.
12.04 – RCR – rozmowy z fundacją Druten – Witnica, dotyczące współpracy gmin, organizacji i mieszkań-ców w 2014 i 2015.
14.04., Kostrzyn - spotkanie koordynacyjne dotyczące tworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Witnicy, Słubic, Kostrzyna, Górzycy i Słońska;
- spotkanie z nowym przedsiębiorcą, zainteresowanym dzierżawą obiektów gminnych przy ul. Myśliwskiej;
- udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina.
15.04 – spotkanie z prezesem klubu sportowego Zew Dąbroszyn p. Markiem Owczarczykiem;
- spotkanie z architektem przygotowującym koncepcję zagospodarowania centrum miasta.
16.04, Świebodzin – udział w konferencji organizowanej przez wojewodę lubuskiego, dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego;
- spotkanie z mieszkańcami ulicy Krajowej Rady Narodowej, dotyczące formy zagospodarowania ich ulicy.
17.04. – spotkanie ze starostą gorzowskim, dotyczące zasad przejęcia witnickiego Zespołu Szkół przez Gminę;
- nagranie telewizyjne, dotyczące elektrowni fotowoltaicznej;
- spotkanie z kierownictwem Miejskich Zakładów Komunalnych i Wydziału Rozwoju Gospodarczego, dotyczące aktywizacji mieszkańców w budowie przyłączy wodno – kanalizacyjnych.
22.04, Konin – spotkanie z prezesem Polo – Marketu, w sprawie inwestycji wspólnych, związanych z nowym układem drogowym w centrum miasta.
23.04 – spotkanie z nowym prezesem Nowego Szpitala w Kostrzynie;
- spotkanie z dyrektorem Adrianem Wośkowiakiem, dotyczące wspólnej pracy na rzecz promocji witnickie-go ,,Kopernika’’;
- udział w posiedzeniu zgromadzenia wspólników MZK Witnica;
- udział w posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miejskiej.
24.04, Rzepin – spotkanie z burmistrzami Rzepina, Ośna, Cybinki i Słubic, dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- spotkanie z inwestorem zainteresowanym zakupem ziemi w Witnickiej Strefie Przemysłowej.
25.04 – spotkanie z inż. Januszem Chudalewskim w sprawie koordynacji układu komunikacyjnego centrum miasta;
- sesja absolutoryjna Rady Miejskiej.
29.04., Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika – uroczyste podpisanie porozumienia wdrażającego innowację pedagogiczną – na bazie witnickiego RCR uczniowie uczyć się będą pod-staw sztuki strażackiej, bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.
30.04. – spotkanie z projektantami układu drogowego centrum miasta;
- udział w uroczystym apelu z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Witnicy;
- spotkanie z niemieckim fotografikiem i promotorem polskiego biznesu, p. Rolandem Hellmanem.
3.05, Katedra gorzowska – udział w uroczystościach rocznicy Konstytucji 3 Maja.
5.05., Gorzów - udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina;
- Gorzów, Filharmonia – konferencja dotycząca 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.
6.05., Zielona Góra - spotkanie z p. Elżbietą Polak, marszałkiem województwa lubuskiego.