Zachmurzenie 18°C

Z kalendarza burmistrza do marca 2012

Z kalendarza burmistrza do marca 2012

Marzec 2012

6.03. - Friedland (Niemcy) - udział w posiedzeniu Polsko - Niemieckie-go Komitetu Monitorującego Pro-gram EWT Lubuskie - Brandenbur-gia (burmistrz Witnicy reprezentuje Euroregion Pro Europa Viadrina).

7.03. - Spotkanie z panią poseł Krystyną Sibińską. Wykorzystując dyżur posła omówiono sprawy opodatkowania elektrowni solarnych oraz inwestycji PKP w gminie Witnica.

9.03. - Wizyta TVP w Dąbroszynie; sesja rady Miejskiej; udział w odczy-cie pana Ulricha Schroetera na temat historii Witnicy.

10.03. - Nowiny Wielkie - Dzień Kobiet - spotkanie z 200 osobową grupą kobiet podczas bogato przygo-towanej imprezy okolicznościowej.

12.03. - Gorzów spotkanie z panią senator Heleną Hatką, omawiano sprawy dotyczące rozwoju Witnicy po 2014 roku.

13.03. - Zielona Góra - Urząd Mar-szałkowski, udział w dwóch spotka-niach dotyczących programu Euro-pejskiej Współpracy Terytorialnej po 2014 roku oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

14.03. - Gorzów - spotkanie z prezy-dentem Gorzowa.

15.03. - udział w posiedzeniu Rady Aglomeracji Gorzowskiej.

16.03. - Rozmowy z przedstawicielami PKP w sprawie inwestycji wydzielo-nych przy WSP II.

19.03. - Rozmowy z panią dyrektor Joanną Pachnicz z Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą

w sprawie funkcjonowania salki rehabi-litacyjnej.

20.03. - Zielona Góra spotkanie z panią poseł Bożenną Bukiewicz w sprawie witnickiej oświaty.

- Trebnitz - udział w jubileuszu pałacu w Trebnitz.

21.03. - Strzelce Krajeńskie - posiedze-nie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Eurore-gionu Pro Europa Viadrina

- Müncheberg - udział w uroczysto-ściach związanych z 780-leciem miasta.

22.03. - Gorzów - Komenda Wojewódz-ka Policji - spotkanie z panią zastępcą Komendanta wojewódzkiego w sprawie funkcjonowania komisariatu policji w Witnicy przy RCR.

23.03. - Szczecin - spotkanie w Gazow-ni Szczecin w sprawie gazyfikacji Białcza, Dąbroszyna oraz zakładów przemysłowych w Mieście i Gminie Witnica.

24.03. - Mościce - udział w Walnym Zgromadzeniu OSP Mościce.

26.03. - Spotkanie z przewodniczącym Rady Nadzorczej MZK Witnica w sprawie bilansu za 2011 rok i Zgroma-dzenia Wspólników

- Spotkanie z ponad 100 osobową grupą rodziców uczniów klasy III witnickiego Gimnazjum.

28-30.03. - Wyjazd studyjny do Czech i Austrii dotyczący budowy i funkcjono-wania elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.

30.03. - Müncheberg udział w uroczy-stościach 15 rocznicy odbudowy kościo-ła Najświętszej Marii Panny w Münche-bergu.

31.03. - RCR - udział w Walnym Zgro-madzeniu OSP Witnica.

2.04. - spotkanie z przedstawicielem Polo Marketu w sprawie inwestycji w centrum miasta.

3.04. - Spotkanie w LUW. Zespół do spraw Bezpieczeństwa zdrowotnego Lubuszan.

4.04. - Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w sprawie współpra-cy w 2012 roku.

- Udział w Komisji Wspólnej Powiatu w sprawie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy.

 Luty 2012

01.02. Spotkanie z Panią Renatą Rassmusen – właścicielką ZOO Safari w Świerkocinie w sprawie opodatkowania ogrodu zoologicznego oraz jego funkcjonowania.

Zebranie mieszkańców Dąbroszyna w sprawie planów reorganizacji.

02.02. Gorzów Wielkopolski – Agencja Nieruchomości Rolnych – spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie drogi w Dąbroszynie.

Kamień Wielki – wspólne z Radą Miejską spotkanie dotyczące planów reorganizacji szkoły podstawowej.

03.02. Lubuski Urząd Wojewódzki – spotkanie z Wojewodą Lubuskim w sprawie budowy centrum onkologii.

06.02. Wawrów – udział w spotkaniu Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej dot. biznesu z udziałem prof. K. Rybińskiego.

07.02. Wizyta przedstawicieli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Zielonej Góry w sprawie wspólnych przedsięwzięć w gminie Witnica.

Komisja Wspólna i Sesja Rady Miejskiej.

09.02. Sesja Rady Miejskiej dotycząca oświaty.

10.02. Gorzów Wielkopolski – Sąd Rejonowy – postępowanie w sprawie zasiedzenia.

Odczyt p. Ulricha Schroetera w Żółtym Pałacyku.

14.02. Komisja Wspólna Rady Miejskiej dotycząca propozycji Powiatu by gmina przejęła ZSO.

16.02. Zielona Góra – udział w Komitecie Monitorującym EWT.

Spotkanie z v-ce marszałkiem Szykułą w sprawie finansowania oświaty i projektów EWS.

17.02. Telewizja Polska - udział w programie dotyczącym oświaty.

18.02. XV Bal Charytatywny.

20.02. Gorzów Wielkopolski – udział w Zarządzie Powiatu dot. przejęcia ZSZ przez gminę od 2013 roku.

21.02. RCR – spotkanie Zarządu Powiatowego ZOSP.

RCR – udział w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego powiatu gorzowskiego.

22.02. Zielona Góra – spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie obwodnicy Witnicy.

Kargowa – udział w spotkaniu Zarządu Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego.

23.02. Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

24.02. Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Ptaki Polskie w sprawie realizacji projektu „Bagna są dobre” na Polderze Północnym Witnica.

Spotkanie z Prezesem firmy ESBUD z Myśliborza w sprawie realizacji budynku 28 rozbudowanego na ulicy Ogrodowej w Witnicy.

Spotkanie z firmą zainteresowaną budową elektrowni solarnych w Witnicy.

27.02. Spotkanie z p. senator Heleną Hatką.

Spotkanie z nadleśniczym z Dębna.

Spotkanie z dyr. Banku Pocztowego.

Wywiad dla Radia Zachód.

Spotkanie z p. Zbigniewem Czarnuchem – historykiem – regionalistą w sprawie jubileuszu 750-lecia i przedsięwzięć w Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji.

 Styczeń 2012

27.12. Spotkanie z firmą zainteresowaną budową elektrowni solarnej w gminie Witnica.

Udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.

28.12. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie inwestycji w oświacie.

30.12. Sesja budżetowa Rady Miejskiej.

4.01. Spotkanie ze strażakami z OSP W-ca w sprawie zakupów sprzętu i wyposażenia RCR-u.

5.01. Witnica w TVP Gorzów – rozwój Strefy Przemysłowej i Jubileusz 750-lecia.

10.01. Novum – narada Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy – jak szukać oszczędności w zarządzaniu gminą.

11.01. Kostrzyn – spotkanie z burmistrzem w sprawie realizacji wspólnego projektu Gmin: Witnica, Kostrzyn, Berlin szybka kolej.

12.01. Gorzów – Komenda Miejska Policji – narada roczna oraz uruchomienie Komisariatu Policji w Witnicy do godz. 2200.

13.01. Żółty Pałacyk – odczyt Zbigniewa Czarnucha dotyczący 750-lecia.

16.01. Zielona Góra – spotkanie w PGNiG w sprawie środków na odrestaurowanie Cecylii.

LUM – podpisanie umowy na 90 tys. zł dotyczącej placu zabaw w Starych Dzieduszycach.

17.01. Kolejne spotkanie z firmą zainteresowaną budową elektrowni solarnej.

Udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej dotyczącej oświaty z udziałem mieszkańców Dąbroszyna i Kamienia Wielkiego – koniec o godz. 030.

18.01. Spotkanie z prezesem MZK dotyczące planów inwestycyjnych na 2012 rok.

19.01. Spotkanie z ks. Proboszczem z Kostrzyna dotyczące remontu kościoła w Dąbroszynie.

Spotkanie z firmą Mitex w sprawie rozliczenia budowy RCR-u.

Gorzów - udział w kampanii na rzecz utworzenia w Gorzowie Centrum onkologii.

20.01. Gorzów – podpisanie aktu notarialnego z PTTK dotyczącego sprzedaży byłej szkoły w Mościcach na bazę turystyczno-edukacyjną.

XIV spotkanie z biznesem.

23.01. Spotkanie z burmistrzem Müncheberga w sprawie wspólnych projektów w 2012 roku.

Spotkanie z senatorem R. Dowhanem.

Spotkanie z grupą 50 nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski.

24.01. Udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej dotyczące oświaty.

25.01. Konferencja „Bagna są dobre” z udziałem rolników, a dotycząca inwestycji w Parku Narodowym „Ujście Warty” za 16 mln zł.

Doroczne spotkanie z sołtysami.

Spotkanie z właścicielem browaru w Witnicy.

27.01. Spotkanie z firmami INFRA, ADLER, TVP.

28.01. Udział w walnym zebraniu stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina.

31.01. Starostwo Powiatowe – spotkanie z Zarządem dotyczące oświaty i inwestycji.

LO- pożegnanie dyr. Andrzeja Kuderskiego.

 Grudzień 2011

01.12 – spotkanie w Dzieduszycach Nowych w sprawie zakupu i budowy świetlicy wiejskiej,

- wizytacja potrzeb remontowych SP Nowiny Wielkie,

- spotkanie z dyrektorem technicznym ENEI Gorzów w sprawie „bezpieczeństwa” energetycznego gminy.

02.12 – Górzyca udział w Komitecie Sterującym Zielonej Doliny Odry i Warty – ocena projektów do dofinansowania z PROW.

05.12 – spotkanie ze starostą gorzowskim,

- spotkanie z komendantem Wojtuściszynem w sprawie porządku i bezpieczeństwa gminy.

06.12 – narada dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy – dotycząca programu oszczędnościowego.

07.12 – Zielona Góra podpisanie umowy na realizację projektu finansowanego z Programu Odnowy Wsi.

08.12 – Chyrzyno – udział w Komitecie Sterującym program „Bagna są dobre” – ponad 16 mln zł dla gminy Witnica.

09.12 – Chyrzyno udział w pracach Rady Naukowej Paku Narodowego „Ujście Warty”,

- udział w posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej – rozpatrzenie ponad 30 wniosków.

12.12 – spotkanie z p. Detlefem Grafem von Schwerin w sprawie sprzedaży pałacu w Dąbroszynie.

13.12 – Starostwo Powiatowe – rozmowy dotyczące planów termomodernizacji LO.

14.12 – wizyta p. Berenta i Millera z fundacji Pałac Trebnitz dotycząca współpracy,

- spotkanie z dyrektorem Wabnikiem ze szkoły ratowników z Bad Saarow dotyczące cyklu szkoleń w 2012 i 2013 roku organizowanych w RCR Witnica.

15.12 – Gorzów udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina,

- Świerkocin – wspólnie z w-ce wojewodą i dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rejs statkiem od Świerkocina do Kostrzyna by ocenić zakres prawie milionowych prac przy usuwaniu wyrw w wałach na Warcie.

17.12 Nowiny Wielkie udział w tradycyjnej perfekcyjnie przygotowanej Wigilii Wiejskiej.

19.12 – Poźrzadło k. Łagowa – spotkanie prezydium konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego z 6 parlamentarzystami – 15 propozycji zmian w prawie by samorządom i ludziom żyło się lepiej.

20.12 – Gorzów – spotkanie z Marcinem Jabłońskim nowym wojewodą lubuskim.

21.12 – spotkanie z Prezesem MZK w sprawie działalności spółki,

- spotkanie z przedstawicielami firmy Eiffage – dotyczyło wzajemnych rozliczeń i usuwania usterek w RCR-e.

21.12 – spotkanie w Browarze w sprawie współpracy w 2012 r. i finansowania KS Czarni.

22.12 – Zielona Góra podpisanie umowy na finansowanie projektu modernizacji trzech świetlic wiejskich w Świerkocinie, Białczu i Krześniczce.

 Październik, listopad 2011

26.10. – Zielona Góra – Lubuski Urząd Marszałkowski – spotkanie dotyczące witnickich projektów inwestycyjnych,

- Witnica RCR – inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku.

27.10. – sesja Rady Miejskiej.

28.10. - Dąbroszyn – spotkanie z mieszkańcami „bloków za torami” w sprawie rozwiązania problemu oczyszczania ścieków, drogi i terenów zielonych.

3.11. – spotkanie z rektorem PWSZ w Gorzowie w sprawie rozpoczęcia współpracy LO w Witnicy z PWSZ.

4.11. – Gorzów – spotkanie z komendantem Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie w sprawie funkcjonowania komisariatu w Witnicy,

- spotkanie ze Starostą Gorzowskim w sprawie współpracy dotyczącej przyszłości Zespołu Szkół w Witnicy.

6.11. – sala RCR – uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 17 par obchodzących rodzinne Złote Gody.

7.11. – spotkanie grupy roboczej przygotowującej obchody 750-lecia Witnicy.

8.11. – Gorzów – udział w spotkaniu organizowanym przez Starostę a dotyczącym współpracy Powiatowego Urzędu Pracy, geodezji, dróg, budownictwa i komunikacji oraz wspólnych inwestycji,

- Witnica – spotkanie z firmą SI POWER w sprawie budowy elektrowni solarnej w Witnicy,

- posiedzenie zarządu stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina,

- posiedzenie komisji wspólnej Rady Miejskiej.

10.11. – udział w komisji konkursowej dotyczącej obsady stanowiska kierownika wydziału rozwoju gospodarczego Urzędu Miasta,

- udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji narodowego święta niepodległości.

15.11. – spotkanie z Panią Poseł Krystyną Sibińską dotyczące planów rozwojowych Witnicy w nowym okresie finansowania UE 2014-2020.

17.11. – Zielona Góra – spotkanie z z-cą dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie inwestycji na drodze 131,

- udział w konferencji podsumowującej funkcjonowanie programu EWT Lubuskie-Brandenburgia.

19.11. – Łagów - udział w podsumowaniu konkursu – IV rankingu gmin woj. lubuskiego – pierwsze miejsce dla Witnicy.

22.11. – Gorzów – udział w I Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej,

- udział w obradach komisji wspólnej Rady Miejskiej.

24.11. – kolejne spotkanie z prezesem firmy SI POWER w sprawie inwestycji w Witnicy,

- sesja Rady Miejskiej.

 Wrzesień, październik 2011

01.09 – udział w uroczystym otwarciu Zespołu Szkół Zawodowych w Kostrzynie nad Odrą.

06.09 – posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej dotyczące między innymi prowadzonych inwestycji.

07.09 – spotkanie z Panią Wojewodą Lubuską w sprawie rozliczenia powodzi.

08.09 – Gorzów Wielkopolski – spotkanie w firmie Komplet–Inwest dotyczące budowy kanalizacji i oczyszczalni.

11/12.09 – godz. 22.00 – 6.00 huragan nad Witnicą – kierowanie akcją usuwania skutków nawałnicy.

12.09 – narada koordynacyjna służb i partnerów uczestniczących w budowie Regionalnego Centrum Ratownictwa.

13 – 14.09 – koordynacja służb pracujących w gminie, by przywrócić przejezdność dróg, dostawę prądu, wody, oczyszczanie ścieków.

15.09 – posiedzenie Komisji Wspólnej – wizja terenów objętych kataklizmem.

17.09 – Mϋncheberg – spotkanie z Panią Burmistrz oraz udział w Turnieju Piłkarskim z udziałem 4 drużyn z Witnicy.

19.09 – spotkanie 8 partnerów projektu „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”,

- spotkanie komitetu organizacyjnego 750–lecia miasta.

20.09 – rozmowy z Dyrekcją Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie współpracy w pozyskaniu osadzonych do prac w mieście.

21.09 – spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina.

22.09 – spotkanie dotyczące utworzenia Aglomeracji Gorzowskiej.

22.09 – Gorzów Wielkopolski – spotkanie organizowane przez pana Starostę, a dotyczące 90 – rocznicy powstania OSP RP.

23.09 – Zielona Góra – udział w Gali Budownictwa i otrzymane wyróżnienie za budynek Przedszkola Miejskiego – Lubuski Mister Budowy.

28.09 – spotkanie z potomkiem jednego z uczestników zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu.

29.09 – spotkanie z T. Gierczakiem – członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie inwestycji.

30.09 – udział w konferencji podsumowującej projekt Nadleśnictwa Bogdaniec efektem którego jest wiata edukacyjna, wieża obserwacyjna nad jeziorem Wielkim i droga dojazdowa do jeziora.

03.10 – spotkanie z mieszkańcami bloku nr 90 w Dąbroszynie w sprawie rozwiązania problemu ścieków.

04.10 – uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków oraz 24 km kanalizacji sanitarnej.

05.10 – Zielona Góra – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim.

06.10 – Łagów – udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego.

08.10 – przyjęcie grupy 32 radnych z Nienburg w Niemczech

10.10 – Nowiny Wielkie – odbiór nowego dachu Przedszkola.

11.10 – Frankfurt – spotkanie Polsko–Niemieckiego Komitetu Monitorującego programu EWT.

12.10 – udział w Dniu Seniora.

13.10 – udział w Dniu Nauczyciela.

14.10 – spotkanie z komendantami PSP i Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

17.10 – spotkanie z R. Gawroniakiem – kanclerzem PWSZ w sprawie współpracy szkół.

18/19.10 – Gubin – udział w obradach Polsko–Niemieckiego Komitetu Monitorującego programu EWT.

21.10 – otwarcie Regionalnego Centrum Ratownictwa.

22.10 – dzień otwarty w Regionalnym Centrum Ratownictwa.

23/24/25.10 – wyjazd na konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego.

26.10 – Zielona Góra – Urząd Marszałkowski – opiniowanie witnickich projektów,

- Inauguracja Uniwersytetu III Wieku.

27.10 – sesja Rady Miejskiej.

28.10 – spotkanie z mieszkańcami Dąbroszyna.

 

 Sierpień 2011

4.08 - spotkanie z firmą ROBUR produkującą pompy ciepła z dyr. Z. Lewickim,

- spotkanie z dyr. Woj. Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w sprawie prowadzonych przez gminie inwestycji kanalizacyjnych,

- udział w Kostrzynie w Festiwalu Woodstock.

9.08 – ostatnie pożegnanie Stanisława Czapaluk – dobrego współpracownika, z którym przepracowałem 21 lat.

10.08 – Gorzów – Komenda Wojewódzka Policji – spotkanie z kom. L. Marcem w sprawie wspólnej inwestycji budowy RCR,

- spotkanie z klubem sportowym Czarni Browar.

11.08 – spotkanie z dyr. Firmy Mitex w sprawie RCRu,

- spotkanie z dyr. firmy MZK w sprawie eksploatacji oczyszczalni,

- spotkanie z Romanem Gawroniakiem kanclerzem PWSZ w Gorzowie Wlkp.

12.08 – debata NT. turystyki wodnej na Warcie w ramach Nocy Perseidów w Świerkocinie.

13.08 – uroczyste otwarcie świetlicy w Dąbroszynie.

16.08 – udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej – wizytacja kolejnych miejscowości.

17.08 – udział w Radzie Budowy oczyszczalni ścieków.

18.08 – spotkanie z burmistrzem Skwierzyny, który zapoznawał się w Witnicy ze sposobami pozyskiwania inwestorów i środków UE.

19.08 – spotkanie z w-ce prezesem browaru Witnica w sprawie wspólnych działań marketingowych promujących Witnicę.

20.08 – Dąbroszyn – udział w uroczystościach 75lecia urodzin Jutty von der Lancken.

23.08 – spotkanie z komendantem J. Pasterskim z Komendy Miejskiej Policji z Gorzowa,

- spotkanie z firmą SI POWER w sprawie zakupu 70 ha pod budowę elektrowni słonecznej,

- spotkanie z koordynatorem ds. współpracy policji Niemiecko-Polskiej.

24.08 – uroczyste otwarcie 7 km drogi na wale Boguszyniec – Oksza – Kłopotowo z udziałem p. Wojewody.

25-28.08 – obsługa gości z Holandii i Dożynki Gminne.

 Lipiec 2011

18.07 – wspólnie z p. Skarbnik udział w uroczystości odbioru nagrody dla gminy Witnica za zajęcie 5 miejsca w Polsce w kategorii najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin.

19.07 – posiedzenie wyjazdowe Rady Miejskiej – wizytowano Dąbroszyn, Krześniczkę, Mościczki, Nowiny Wielkie, Świerkocin i budowy RCR-u i oczyszczalni.

21.07 – wizyta w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie budowy przystani jachtowej w Świerkocinie przez prywatnego inwestora.

22.07 – udział w uroczystościach Święta Policji w Gorzowie.

23.07 – spotkanie z Wiceministrem Rozwoju Regionalnego p. Waldemarem Sługocki.

25.07 – spotkanie z p. G. Aloksą – z-cą dyrektora MDK w sprawie realizacji projektów dofinansowywanych przez Euroregion Pro Europa Viadrina.

26.07 – Zielona Góra – spotkanie w ratuszu w sprawie projektu Europejskiej Współpracy Terytorialnej dot. Samochodów z napędem hybrydowym i domów eko-energo oszczędnych.

27.07 – spotkanie 8 partnerów budujących Regionalne Centrum Ratownictwa w Witnicy. Postanowiono o zmianie terminu otwarcia z 27.08 na 21.10.2011.

- Gorzów – spotkanie z J. Pasterskim – komendantem powiatowym policji w sprawie funkcjonowania komisariatu w Witnicy po otwarciu RCR-u.

- Spotkanie z firmą Eiffage w sprawie terminu zakończenia prac.

28.07 – Dąbroszyn – wizytacja prac kończących budowę świetlicy.

29.07 - spotkanie z p. K. Rajchowiczem i Zb. Czarnuchem – honorowymi obywatelami Witnicy oraz p. U. Schroeterem w sprawie wspólnych działań promujących Witnicę na zewnątrz.

1.08 – spotkanie z szefem witnickich wędkarzy p. J. Kutem w sprawie pogłębienia jeziora za POM-em.

2.08 - spotkanie z właścicielem firmy KAHNŚ Blumen & Pflanzen – Sernice Gmbh w sprawie planów rozwojowych firmy.

- wyjazdowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej wizytowano Białcz, Białczyk, Nowie i Stare Dzieduszyce, Sosny, Okszę, Kłopotowo, Mosinę i kopalnię ropy naftowej.

 Czerwiec 2011

30.05 - udział w konferencji organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie - Nadleśnictwo Bogdaniec - dotyczące ochrony przyrody i Natury 2000. Nadleśnictwo otrzymało środki z UE na realizację oznakowania turystycznego, budowę wieży widokowej nad j. Wielkim, budowę drewnianej wiaty na 200 osób służącej edukacji dzieci i młodzieży. Dodatkowo zostanie zmodernizowana tłuczniem droga na j. Wielkie.

31.05 - spotkanie z firmą, która chce zbudować Marinę w Świerkocinie.

1.06 - Żółty Pałacyk udział w wesołym Dniu Dziecka zorganizowanym dla dzieci z przedszkoli w Witnicy i Nowin Wielkich.

2.06 - Spotkanie z archeologiem Stanisławem Sinkowskim z gorzowskiego muzeum w sprawie witnickiej nekropolii kultury łużyckiej.

8.06 - Lubniewice- udział w lubuskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

9.06 - udział w Radach Budów oczyszczalni i Regionalnego Centrum Ratownictwa.

12.06 - udział w Zielonych Świątkach - święcie PSL oraz spotkanie z p. Jolantą Fedak- ministrem pracy i polityki społecznej.

13.06 - Spotkanie grupy roboczej organizującej 750-lecie Witnicy.

14.06 – Międzyrzecz - przewodniczenie obradom Konwentu Prezydentów Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego.

15.06 - Spotkanie dotyczące zakończenia prac kanalizacyjnych.

- Rozmowy z Zarządem OSP z Műncheberga, dotyczące współpracy w 2012 roku.

16.06 – Górzyca - Posiedzenie Organu Decyzyjnego Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty w sprawie dwóch witnickich projektów (kościół w Dąbroszynie oraz remont świetlic w Białczu, Krześniczce i Świerkocinie).

- Sulęcin - udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina.

17.06 - spotkanie z v-ce prezesem Browaru Witnica w sprawie projektu Starej Słodowni.

18.06 - Kamień Mały - udział w spotkaniu byłych i obecnych mieszkańców tej wioski.

21.06 - Burg Niemcy - udział w posiedzeniu Polsko - Niemieckiego Komitetu Monitorującego program EWT Lubuskie – Brandenburgia.

22.06 – Sosny - otwarcie zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu III wieku.

27.06 – Gorzów - podsumowanie 20 lat współpracy polsko - niemieckiej z udziałem premiera Brandenburgii i marszałka woj. lubuskiego.

28.06 – Świerkocin - spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz inwestorem zainteresowanym budową Mariny,

- udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.

29.06 - Műncheberg - spotkanie z p. burmistrz w sprawie realizacji wspólnych projektów

30.06- udział w Radzie Budowy RCR-u,

- sesja Rady Miejskiej

1.07- narada koordynacyjna dotycząca łączności budowanego RCR-u.

- spotkanie z przewodniczącym komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej p. A. Kuderskim w sprawie strategii rozwoju turystyki w mieście i gminie Witnica.

4.07 - spotkanie z inż. A. Grólczem - projektantem i właścicielem firmy Biogradex w sprawie zakończenia prac na modernizowanej witnickiej oczyszczalni ścieków,

- udział w grupie roboczej przygotowującej 750-lecia miasta.

5.07 - Spotkanie z architektem p. J. Styką-Lebiodą dotyczące projektu zagospodarowania terenów nad rzeczką i stawem,

- udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej - wizytowano Dąbroszyn, Krześniczkę, Mościczki, Witnicę, Białczyk, Świerkocin, Nowiny Wielkie.

6.07 - spotkanie z p. Rafałem Strugałą z firmy Eiffage w sprawie prac kończących budowę RCRu.

7.07 - spotkanie z firmą SI POWER dotyczące budowy formy solarnej w gminie Witnica.

 Maj 2011

28.04. - Gorzów – udział w posiedze-niu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina,

- udział w sesji Rady Miejskiej.

1.05. - uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II – przekaz bezpośredni z Watykanu oglądany w witnickim kościele.

3.05. - katedra w Gorzowie – udział w uroczystościach obchodów Święta 3 Maja.

4.05. - spotkanie z prezesem Toma-sem z firmy Radan.

6.05. - udział w uroczystościach 15-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Nowiny Wielkie.

7.05. - podpisanie umowy z firmą Deloitte dotyczącej finansów gminy.

10.05. - spotkanie z inwestorem branży papierniczej z Włoch, który zainteresowany jest inwestowaniem w Witnicy,

- udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.

11-12.05. - udział w konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego.

13.05. - Zielona Góra - LUM - spotkanie dotyczące projektów złożonych do programu EWT lubu-skie - brandenburgia.

16.05. - spotkanie z Prezesem OSP Witnica w sprawie zakupów sprzętu do RCR-u.

18.05. - Guben - udział w spotkaniu przedstawicieli Komitetu Monitoru-jącego program EWT.

23.05. - Gorzów - udział w konferen-cji dotyczącej środków z Krajowej Rezerwy Wykonania - ponad 200 mln zł. do podziału w województwie lubuskim.

25.05. - Słubice - udział w polsko-niemieckiej konferencji dotyczącej turystyki wodnej na Odrze i Warcie.

26.05. - spotkanie z grupą roboczą zajmującą się obchodami 750-lecia Witnicy.

27.05. - udział w obchodach 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy.

 Kwiecień 2011

26.03 – Udział w Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym OSP Witnica. Przyjęcie wspólnych działań związanych z otwarciem 27 sierpnia RCR u.

28.03 – Spotkanie z Krzysztofem Zaskórskim z Gorzowa Wielkopolskiego, który kupił zabytkową basztę Dąbroszynie, budynek rozpoczętej budowy banku przy ul. Traugutta oraz byłą piekarnię w Witnicy

29.03 – Spotkanie z Romualdem Gawlikiem dyr. Agencji Rynku Rolnego w sprawie dostarczania witnickim dzieciom mleka, owoców i warzyw

- Spotkanie z byłym burmistrzem Müncheberga, a obecnie dyrektorem w firmie energetycznej RWE w sprawie gazyfikacji wsi.

30.03 – Wspólnie z Radą Sołecka Pyrzan spotkanie z właścicielką fermy norek w Pyrzanach Panią Fortuną. Postawiono warunki dalszego funkcjonowania tej farmy.

31.03 – Spotkanie z właścicielem firmy VIS ze Świerkocina.

01/02.04 – Sosny – spotkania i udział z delegatami Ligi Obrony Kraju, którzy swoje wojewódzkie zebranie mieli w gminie Witnica.

04.04 – spotkanie z firmą ESBUD realizującą inwestycję budowy świetlicy w Dąbroszynie

05.04 – Spotkanie z Panią Juttą von der Lancken w sprawie uroczystości w dniu 20 sierpnia w Dąbroszynie.

- Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.

07.04 - Spotkanie z Zarządem Wojewódzkiej Fundacji Ochrony Środowiska w sprawie inwestycji kanalizacyjnych w Witnicy.

08.04 – Sesja Rady Miejskiej. Uroczyste pożegnanie byłych sołtysów i powitanie nowo – wybranych.

12.04 – Warszawa – spotkanie w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Polsce w sprawie przyciągnięcia nowych inwestorów do Witnicy.

- Udział w panelu dyskusyjnym w Dzienniku Rzeczpospolitej dot. funkcjonowania samorządu w przyszłości.

13.04 – Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim – udział w spotkaniu z w-ce marszałkiem i w–ce wojewodą dotyczącym inwestycji za ponad 50 mln. zł. w gminie Witnica w 2011 oraz 2012 roku. Dotyczy to wałów przeciwpowodziowych, kanałów i rowów.

14.04 – Coroczna akcja sadzenia drzew dla 13 tysięcy mieszkańców naszej gminy.

18.04 – Spotkanie z firmą Deloitte w sprawie racjonalizacji płacenia podatku VAT.

- Spotkanie z zastępcami komendanta KW Policji w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie realizacji RCR–u.

19.04 – Rozmowy z firmą MITEX – Eiffage w sprawie prac dodatkowych w RCR.

- Spotkanie z posłem Janem Kochanowskim.

20.04 – Spotkanie z firmą PRINŻ w sprawie zakończenia prac kanalizacyjnych w Witnicy.

- Wizja lokalna w Dzieduszycach Starych dotycząca projektu za kwotę 400 tyś. zł. z Programu Odnowy Wsi.

- Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej MZK spółka z o.o. podsumowującej działalność MZK za 2010 rok przyjmującej bilans spółki i podział zysku.

- Wizja lokalna na zawarciu (Kłopotowo, Oksza, Boguszyniec) związana z programem wodociągowania, inwestycji przeciwpowodziowych, drogowych i turystycznych.

22.04 – Rozmowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dot. zagospodarowania 3,8 mln. zł. oszczędności poprzetargowych na RCR.

 Luty marzec 2011

15.02 Gorzów Wlkp.– spotkanie z wicewojewodą lubuskim w sprawie budowy RCR.

Udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.

16.02. Spotkanie z wójtem i wice wójtem Lubiszyna w sprawie przekazania dobrych praktyk

Witnicy w zarządzaniu.

16.02. Kolejne spotkanie dotyczące zmian w witnickiej kulturze.

Udział w spotkaniu powołującym Witnicki Zespół Interdyscyplinarny dotyczący przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

17.02. Udział w sesji Rady Miejskiej.

Udział w noworocznym spotkaniu z mieszkańcami Műncheberga.

21.02. Spotkanie z firmą PRiNŻ w sprawie przebiegu prac kanalizacyjnych w Witnicy.

Zebranie wiejskie w Dąbroszynie.

24.02. Zielona Góra – udział w Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Gorzów Wlkp. - spotkanie z firmą Infra w sprawie budowy oczyszczalni ścieków.

25.02. Spotkanie z dyrektorem PKP z Gorzowa Wlkp. w sprawie modernizacji linii kolejowej

Kostrzyn – Gorzów Wlkp.

28.02. Udział w powołaniu Komitetu Honorowego obchodów 750 – lecia Witnicy.

01.03. Spotkanie z inwestorem w sprawie zakupu ziemi w Witnickiej Strefie Przemysłowej.

Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.

02.03. Gorzów Wlkp. - udział w dwóch konferencjach dotyczących:

- oznakowania stacji PKP w Witnicy, Dąbroszynie, Kamieniu Małym i Nowinach Wielkich,

- połączenia kolejowego Gorzów Wlkp. - Berlin.

Udział w zebraniu wiejskim w Pyrzanach.

03.03. Spotkanie z architektem w sprawie zagospodarowania terenów nad stawem.

Udział w zebraniu wiejskim w Okszy.

04.03. Spotkanie z Radą Parafialną Dąbroszyna w sprawie remontu Kościoła.

Spotkanie z dyrektorem Wielgoszem z GBS w Barlinku.

Spotkanie z Panią Bielinis–Kopeć – Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

z Zielonej Góry.

05.03. Udział w Dniu Kobiet w Nowinach Wielkich i Białczu oraz w XIV Zabawie Charytatywnej.

06.03. Berlin – spotkanie z inwestorami zainteresowanymi inwestycjami w Witnickiej Strefie

Przemysłowej.

08.03. Zielona Góra – spotkanie z dyrektorem Wspólnego Sekretariatu Technicznego EWT

w sprawie Regionalnego Centrum Ratownictwa.

09.03. Spotkanie z firmą HSCP i zebranie wiejskie w Białczu.

 Styczeń 2011
4.01 – spotkanie z komendantem i zastępcą komendanta komisariatu policji w Witnicy w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy.

5.01. – udział w spotkaniu członków Polsko – Niemieckiego Komitetu Monitorującego Program Lubuskie – Brandenburgia we Frankfurcie.

10.01. – udział w zebraniu sztabu antykryzysowego w Kostrzynie, związanym z alarmem powodziowym na Warcie.

11.01. – spotkanie z dyrektorem Miejskiego Domu Kultury Władysławem Rylem w sprawie nowego modelu funkcjonowania witnickiej kultury.

13.01. – spotkanie z zarządem KS Czarni Browar Witnica w sprawie finansowania klubu.

14.01. – wizyta komendanta Straży Granicznej z Kostrzyna w sprawie współdziałania poprawiającego bezpieczeństwo gminy.

14.01. – doroczne spotkanie z witnickim biznesem.

17.01. – spotkanie z wojewodą Heleną Hatką w Gorzowie w sprawie sytuacji powodziowej, połączone z przekazaniem gminie łódki ratowniczej i agregatu prądotwórczego.

18-19.01 – obrady Polsko – Niemieckiego Komitetu Monitorującego Program EWT w Witnicy – Leśne Ustronie.

22.01. – udział w walnym zgromadzeniu Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina

24.01 – podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na dofinansowanie gminy kwotą 400 tys. zł

25.01 – druga część spotkania w witnickim browarze, dotyczącego wspólnej promocji i dalszej współpracy.

27.01 – spotkanie w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie w sprawie promocji Witnickiej Strefy Przemysłowej.

28.01. udział w konwencie prezydentów, burmistrzów i wójtów województwa lubuskiego w Świebodzinie.

 Listopad 2010

02.11. - Udział w posiedzeniu Komi-sji Wspólnej Rady Miejskiej - praca nad projektem budżetu na 2011 r.

03.11. - Spotkanie z burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą i towarzy-szącymi mu współpracownikami, wspólna wizytacja nowego przed-szkola i Witnickiej Strefy Przemy-słowej.

- Spotkanie z dyr. Grażyną Aloksą w sprawie projektu odremontowania Kościoła w Okszy.

- Ustalenie z p. Franciszkiem Ręka-sem zakresu prac upiększających miasto i gminę.

04.11. - Spotkanie z p. Jackiem Sobczykiem - kierownikiem Okręgu Biedronki w sprawie budowy nowej Biedronki w Witnicy.

- Udział w powołaniu aglomeracji gorzowskiej wspólnie z 27 gminami.

- Spotkanie z p. prezesem Zbignie-wem Wielgoszem z GBS-u Barlinek, w sprawie wspólnych działań zmie-rzających do odrestaurowania budyn-ku banku w Witnicy.

05.11. - Rozmowy z księdzem pro-boszczem z Kamienia Wielkiego w sprawie nowego ołtarza.

- Spotkanie z prezesem PRINŻ w sprawie zakończenia prac na ul. Cmentarnej i Konopnickiej.

07.11. - Udział w uroczystościach 60 i 50-lecia pożycia małżeńskiego 17 par z Miasta i Gminy Witnica.

08/09.11. - udział w posiedzeniu Polsko – Niemieckiego Komitetu Monitorującego EWT w Minister-stwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

10/11.11. - Udział w uroczystej Sesji z okazji Święta Niepodległości i w Mszy Świętej w intencji ojczy-zny.

12.11. - Wręczenie odznaczeń dla państwa Zarzyckich z Dąbroszyna i Żytko z Witnicy z okazji jubileuszu 50-lecia.

22.11. - Spotkanie z inwestorem deklarującym chęć zakupu działki o pow. 6 tys. m2 w WSP II, zatrud-nienie mogłoby tam znaleźć ok.. 200 kobiet, rozmowy trwają.

24.11. - w Mościcach pojawi się maszt do pomiaru siły i róży wiatrów w tym rejonie, stanowić on ma wstęp do budowy farmy wiatrowej.

 Październik 2010

01.10 - uroczystość otwarcia ulicy Stalowej w Witnickiej Strefy Przemy-słowej i nowego Przedszkola.

02.10 – udział w otwartym spotkaniu mieszkańców Witnicy z panią mini-ster Jolantą Fedak. Tego dnia p. minister zwiedziła także witnickie nowe przedszkole. Podziwiała nowa-torskie rozwiązania edukacyjne i techniczne. Zadeklarowała także, że poprosi p. minister edukacji by pro-mowała witnickie przedszkole jako bardzo dobry wzór do naśladowania.

05.10 – podpisanie aktu notarialnego z Agencją Nieruchomości Rolnych w Gorzowie w sprawie bezpłatnego przekazania gminie prawie hektaro-wej działki w Tarnówku wartej 107 tyś. zł z przeznaczeniem na „Aleję Lip”.

05.10 – udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskie.

06.10 – udział w audycji Radia Za-chód w Gorzowie na temat aktywno-ści społecznej mieszkańców.

07.10 - wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół

podstawowych i gimnazjum.

12.10 – Zielona Góra spotkanie z Zarządem Woj. Fund. Ochr. Śro-dowiska w sprawie realizacji inwe-stycji z Funduszu Spójności. Udział w konferencji - Jak pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na inwestycje - w tym z PPP (partnerstwa publiczno – prywatne-go).

14.10 - udział w uroczystościach związanych ze świętem Nauczycieli w Teatrze im J. Osterwy .

15.10 - Spotkanie z prezesem Jac-kiem Karczewskim z Towarzystwa Ochrony Przyrody – Ptaki Polskie. Towarzystwo pozyskało kwotę 15 mln zł na odtworzenie i zmoder-nizowanie systemu melioracyjnego na terenie 3500 hektarów w Polderze Północnym Witnica. W 2011 roku ruszą prace których efektem będzie budowa 4 jazów, naprawa wszyst-kich zastawek, przepustów, odtwo-rzenie rowów melioracyjnych i wycinka ponad 100 hektarów zakrzaczeń.

15.10 - udział w Dniu Seniora w MDK W Witnicy.

17.10 - spotkanie w Pyrzanach orga-nizowane przez p. sołtysa J. Stoja-nowskiego i ks. St. Dochniaka mają-ce na celu podziękowanie wszystkim którzy przyczynili się do zwieńcze-nia budynku kościoła wieżą kościel-ną.

20.10 – spotkanie z TVP 3 dotyczące nagrody „Grunt na Medal” dla Wit-nickiej Strefy Przemysłowej.

20.10 - spotkanie z prezesem Firmy Biogradex Elbląg w sprawie nowych instalacji w Witnickiej oczyszczalni.

21.10 – Sulęcin – udział w posiedze-niu Rady Euroregionu Pro Europa Viadrina.

21.10 – udział w uroczystości inau-guracji Uniwersytetu III Wieku w Witnicy.

22.10 – Zielona Góra spotkanie z p. Minister E. Bieńkowską w ramach II Lubuskiego Forum Funduszy Euro-pejskich.

22.10 - udział w spotkaniu mistrza świata Tomasza Golloba z mieszkań-cami Witnicy.

 Wrzesień 2010

4 września

Muencheberg – udział w uroczystym otwarciu prac inwestycyjnych związanych z przebudową terenu przy dworcu kolejowym. Podobny projekt ma być realizowany w Witnicy

5 września

Dożynki Powiatowe w Witnicy

7 września

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej połączone z wizją lokalną prowadzonych inwestycji (Przedszkole, RCR, kanalizacja, oczyszczalnia, Rolna, Zaułek Kowalski, Cmentarna)

8 września

Spotkanie z Mateuszem Rękasem w sprawie realizacji kolejnych prac w mieście, Parku Drogowskazów i Okszy

11 września

Udział w Dożynkach Wiejskich w Nowinach Wielkich

16 września

Spotkanie z Józefem Kruczkowskim Starostą Gorzowskim, podsumowujące organizację dożynek oraz omówienie inwestycji drogowej na wale na Zawarciu i chodnika przy ul. Sportowej

21 września

- Spotkanie z szefem firmy INFRA w sprawie przyspieszenia prac przy miejskiej oczyszczalni

- Udział w Radzie Budowy Przedszkola Miejskiego

22 września

- Spotkanie z opiekunem i studentami Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie inwentaryzacji prac konserwatorskich kościoła w Okszy

- Spotkanie z szefem firmy ESKO z Zielonej Góry w sprawie Studium Wykonalności Projektu z Funduszu Spójności

23 września

Udział w Sesji Rady Miejskiej

25 września

Spotkanie z Grzegorzem Lato i Zarządem PZPN

26-28 września

Udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego

 Lipiec, sierpień 2010

01.07.10 – Gorzów, spotkanie z dyrektorem, Krzysztofem Szydłakiem w sprawie witnic-kich projektów, składanych do Euroregionu Pro Europa Viadri-na.

02.07.10 – Spotkanie z preze-sem firmy PRINŻ w sprawie jakości wykonywanych prac wodno – kanalizacyjnych i drogowych w Witnicy

03.07.10 – Udział w uroczy-stym otwarciu placu wiejskiego z wiatą i infrastrukturą w Mo-ściczkach

06.07.10 – Spotkanie z inwesto-rem z Holandii zainteresowa-nym inwestowaniem w Witnic-kiej Strefie Przemysłowej nr 2

07.07.10 – Gorzów, spotkanie z architektem w sprawie projek-tu zagospodarowania terenu przy stawie: wzdłuż rzeczki. Spotkanie z projektantami w sprawie Północnej Obwodni-cy Gorzowa w tym obwodnicy Starych Dzieduszyc i moderni-zacji drogi powiatowej 14-10F

08.07.10 – Frankfurt, udział w posiedzeniu Zarządu Eurore-gionu

12.07.10 – Spotkanie z Preze-sem Agencji Rozwoju Regio-nalnego w sprawie strategii rozwoju Miasta i Gminy Witni-ca

14.07.10 – Udział w posiedze-niu Wojewódzkiej Rady Bez-pieczeństwa Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

15.07.10 – Spotkanie z Zarzą-dem Miejsko - Gminnym PSL i p. Starostą Józefem Krucz-kowskim

16.07.10 – Spotkanie z Przed-stawicielami Państwowej Agen-cji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Polsce w sprawie Witnickiej Strefy Przemysłowej nr 2 i konkur-su ,,Grunt na medal’’

21.07.10 – Leśne Ustronie - podsumowanie „Akcji Powódź” w powiecie z udziałem służb ratunkowych i wicewojewody oraz starosty

22.07.10 – Spotkanie z sołtysami

23.07.10 – Udział w uroczysto-ściach Święta Policji w Gorzo-wie.

29.07.10 – Warszawa, Minister-stwo Rozwoju Regionalnego, udział w konsultacjach w spra-wie środków finansowych z programu EWT (Europejska Współpraca Transgraniczna) na lata 2014-2020

03.08.10 – Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miej-skiej

09.08.10 – Spotkanie z p. Kar-lem Heinzem Bossamem z Euro-pejskiego Ugrupowania Intere-sów Gospodarczych w sprawie realizacji wspólnych projektów dotyczących modernizacji linii kolejowej z Berlina do Krzyża.

10.08.10 – Zielona Góra, Lubu-ski Urząd Marszałkowski, spo-tkanie z p. Wicemarszałek Elż-bietą Polak w sprawie projektu modernizacji szatni w SP w Witnicy i hal balonowych w Kamieniu Wielkim i Nowi-nach Wielkich a także w sprawie pieniędzy na drogi.

17.08.10 – Spotkanie dyrekto-rem Jackiem Łodą z PGNiG Poznań w sprawie gazyfikacji Białcza i budowy gazociągu wysokiego ciśnienia

25.08.10 – Spotkanie z prezesem firmy Eiffage Budownictwo Mitex w sprawie budowy Regio-nalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy

 Kwiecień 2010


2.04. Gorzów - Spotkanie z p.architekt Joanną Styka Lebiodą w sprawie koncepcji zagospodarowania rewitalizacji centrum miasta.

06.04. Gorzów - Podpisanie umowy na budowę i przebudowę ul. Cmentarnej i M. Konopnickiej tzw. Schetynówka II.

14.04. Witnica - Rada budowy oczyszczalni ścieków.

15.04. Witnica - Podpisanie umowy na budowę wodociągu w Nowych Dzieduszycach.

15.04. Zielona Góra - Spotkanie w Wojewódzkiej Fundacji Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowania budowy oczyszczalni kwotą 1 mln zł.

19.04. Witnica - Podpisanie umowy na nadzór inżynierski budowy ul.Stalowej i wodociągu w Nowych Dzieduszycach.

21.04. akcja zasadzania 13 tysięcy drzew dla 13 tysięcy mieszkańców Witnicy; Wspólne sadzenie z prac. Nadleśnictwa Bogdaniec,
symboliczne posadzenie 96 cisów - pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku.

23.04. Klub Lwów w Witnicy - zwiedzanie Witnicy i posadzenie symbolicznego drzewa - miłorzębu japońskiego.

24.04 Dąbroszyn - Udział w rajdzie rowerowym org. przez SP Dąbroszyn.

26.04. Wmurowanie kamienia węglowego pod Regionalne Centrum Ratownictwa.

27.04. Ratujemy kościół w Okszy - spotkanie z ks. proboszczem z Krzeszyc, konserwatorem zabytków i przedstawicielami Towarzytstwa Przyjaciół Witnicy.

28.04. Poznań - Udział w targach.

29.04. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej MZK.

29.04. SESJA ABSOLUTORYJNA.

 Luty, marzec 2010

10.02 – Zielona Góra – udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – problem skrzyżowania 131/132 w Nowinach Wielkich

11.02 – Gorzów Wlkp. – audycja o Witnicy w Radiu Zachód

Gorzów Wlkp. – zwiedzanie nowego przedszkola (zbieranie dobrych rozwiązań dla Witnicy)

11.02 – Witnica – spotkanie z p. dyr. Rupniak ze Stanqvistu w sprawie budowy nowego zakładu w Strefie Przemysłowej

18.02 – Gorzów Wlkp. – spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim z p. Wojewodą w sprawie powodzi

Witnica – spotkanie z wł. firmy Witnica-Metal p. Hendrykiam Merschem w sprawie współpracy i rozbudowy zakładu

Műncheberg – udział w tradycyjnym spotkaniu Noworocznym

19.02 – Witnica – spotkanie z projektantem oczyszczalni ścieków p. A. Gólczem i udział w Radzie budowy

20.02 – Mościce – udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Mościce

22.02 – Witnica – spotkanie z p. architekt J. Styką-Lebiodą w sprawie koncepcji rewitalizacji centrum Witnicy

23.02 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę oczyszczalni ścieków w Witnicy. Uroczystość z udziałem vicemarszałka Sejmu RP prof. Stefana Niesiołowskiego

24.02 – Zespół Szkół – lekcja z najstarszymi klasami LO dotycząca perspektyw rozwoju Witnicy

25.02 – Górzyca – udział w ocenie projektów które wpłynęły do programu Lider +/ 250 tys. dla Białcza i Dąbroszyna

27.02 – Witnica – udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Witnica

02.03 – Gorzów Wlkp. – udział w konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii

Gorzów Wlkp. – spotkanie z dyr. Klausem Zehmem z EWE Brandenburg

03.03 – Witnica – spotkanie z dyrekcją Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych w Poznaniu w sprawie przystani w Świerkocinie

04.03 – Witnica – spotkanie firmą EURONOM w sprawie zmiany sposobu ogrzewania RCR-u na powietrzne pompy ciepła

06.03 – Nowiny Wielkie i Białcz – udział w uroczystościach z okazji Święta Kobiet

08.03 – spotkanie z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie budowy radiolinii

09.03 – Frankfurt – udział w Polsko – Niemieckim Komitecie Monitorującym program EWT Lubuskie – Brandenburgia ocen 16 projektów o wartości ok. 24 mln EURO

10.03 – Zielona Góra – konferencja w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dotycząca strategii rozwoju województwa lubuskiego

11.03 – Witnica – spotkanie z inwestorem ze Szwecji zainteresowanym zakupem 2 ha gruntu w Witnickiej Strefie Przemysłowej

16.03 – Gorzów Wlkp. – spotkanie z dyr. ENEII Gorzów w sprawie przyłączy energetycznych w WSP

17.03 – Zielona Góra – konferencja w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dotycząca unijnych przepisów ochrony środowiska mających zastosowanie przy projektach Witnicy

Zielona Góra – spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Zielona Góra – spotkanie z dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich

18.03 – Witnica – spotkanie z p. dyr. Koniewicz z Nowego Szpitala w Kostrzynie w sprawie współpracy w działalności pogotowia ratunkowego w Witnicy

21.03 – Żółty Pałacyk – udział w jubileuszu 80 urodzin Zbigniewa Czarnucha

22.04 – Witnica – spotkanie z wykonawcą RCR-u dyr. K. Głębowskim EIFFAGE Poznań

23.03 – Komisja Wspólna Rady Miejskiej – wizytacje inwestycji oraz rozstrzygnięcie przetargu na inspektora nadzoru dla inwestycji w ul. Stalowej i Nowych Dzieduszycach

 Wrzesień, Październik, Listopad 2009

30.09.2009 Spotkanie w Prezydium Policji we Frankfurcie nad Odrą w sprawie Regionalnego Centrum Ratownictwa

1.10.2009 Udział w konferencji dotyczącej budowy farm wiatrowych – Gorzów Wielkopolski

2.10.2009 Udział w spotkaniu z p. Minister Jolantą Fedak - Gorzów Wielkopolski

6.10.2009 Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza

7.10.2009 Udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w

Gorzowie Wielkopolskim

8.10.2009 Udział w konferencji dot. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – Zielona Góra

10.10.2009 Udział w III Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego – Łagów

13.10.2009 Udział w uroczystościach związanych z przyznaniem nagrody kulturalnej Zbigniewowi Czarnuchowi w Berlinie.

14.10.2009 Udział w posiedzeniu Zarządu Euroregionu PEV w Gorzowie Wielkopolskim

28.10.2009 Podpisanie umowy z firma Infra na budowę oczyszczalni ścieków

29.10.2009 Zielona Góra – podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie budowy świetlicy w Dąbroszynie z programu Odnowa Wsi

2.11.2009 Szczecin – spotkanie z Jackiem Piechotą, byłym ministrem gospodarki, w sprawie Witnickiej Strefy Przemysłowej i pałacu w Dąbroszynie

3.11.2009 spotkanie z dyrektorem Okręgowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie budowy przystani na Warcie

4-5.11.2009 Zielona Góra – udział w Polsko-Niemieckim Komitecie Monitorującym programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej

9.11.2009 Zielona Góra – udział w konferencji dotyczącej pozyskania środków z Unii Europejskiej z programu Interreg IVc

10.11.2009 Spotkanie z Senatorem RP Henrykiem Maciejem Woźniakiem oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych

10.11.2009 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

12.11.2009 Udział w uroczystościach związanych z 10-leciem współpracy Zespołu Szkół w Witnicy i Oberschule Muencheberg

20.11.2009 Gorzów Wielkopolski – konferencja dotycząca Europejskiej Współpracy Terytorialnej

22.11.2009 Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, udział w uroczystościach z okazji złotych i diamentowych godów 18 par

24.11 2009 Udział w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miejskiej w Witnicy

26.11.2009 Sesja Rady Miejskiej w Witnicy

 Czerwiec, lipiec 2009

22.06. Sława- udział w konkursie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. Lubuskiego

25.6. Słońsk- udział w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina

25.6. Witnica- sesja Rady Miejskiej

- debata z Fundacją Batorego

30.6. Zielona Góra- podpisanie umowy na kanalizację i oczyszczanie w siedzibie woj. Funduszu Ochrony Środowiska

1.7. Witnica- wyłonienie inżyniera kontraktu dla nadzoru budowy nowego przedszkola

3.7 Gorzów Wielkopolski- spotkanie konsultacyjne z wicemarszałkiem woj. Lubuskiego E. Polak

9.7 Witnica- spotkanie z właścicielem firmy TERBUD z Kostrzyna budującej ul. Traugutta

11.7 Mościce- udział w festynie wiejskim w Mościcach, którego dochód w całości będzie przeznaczony ma remont kościoła

13.7. Zielona Góra- spotkanie na Wspólnym Sekretariacie Tech. W sprawie budowy RCR finansowanego z EWT (Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej)

13.7 Witnica- Debata o sporcie

14.7. Witnica- Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miasta

15.7. Witnica – spotkanie z firmą IHLA w sprawie budowy fermy wiatrowej

21.7 . Gorzów Wielkpolski- podpisanie umowy na finansowanie budowy RCR-u

25.7. Witnica – udział w spotkaniu z byłymi mieszkańcami Witnicy

28 i 29. 07 Cottbus- udział w Pol- Niem. Komitecie Monitoryjnym w sprawie programu EWT

30.07- Witnica- spotkanie z historykiem , regionalistą p. Z. Czarnuchem w sprawie pomysłów na rozwój Parku Drogowskazów i Sł. Mil. Cywiliz.

31.07- Rekfelde- Udział w uroczystym otwarciu terenów dworcowych

4.08- udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.

 Maj 2009

15.05.2009 – Spotkanie z ministrem MŚ, Stanisławem Gawłowskim w sprawie dalszego prowadzenia projektu rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni dla gminy.

15.05.2009 – Wyjazd do dyrekcji PKP w Poznaniu w sprawie przejęcia dworca w Witnicy wraz z przyległymi terenami.

16.05.2009 – Gorzów Wielkopolski- udział w uroczystościach z okazji święta strażaków .

18.05.2009 – Spotkanie z Nadleśnictwem Bogdaniec w sprawie przyjęcia terenu boiska w Nowinach Wielkich.

19.05.2009 – Spotkanie z panem Zbigniewem Czarnuchem w sprawie rozwoju Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji.

20.05.2009 – Spotkanie z zarządem OSP w sprawie realizacji RCR oraz zakupu nowego samochodu i zawodów strażackich.

20.05.2009 – Spotkanie z proboszczem z Pyrzan Stanisławem Dochniakiem w sprawie remontu kościoła w Nowinach Wielkich.

20.05.2009 – Spotkanie z panem senatorem Henrykiem Maciejem Wożniakiem w sprawie rozwoju Witnicy.

25.052009 – Spotkanie z prezesem MZK Witnica w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Witnicy.

25.05.2009 – Spotkanie z reprezentantem dużej sieci handlowej w sprawie zakupu gruntu pod budowę marketu w Witnicy.

 Kwiecień - maj
27.04 - Udział w Prezydium Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionów Pro Europa Viadrina

27.04- Udział w uroczystym pożegnaniu klas maturalnych LO

01.05 - Festyn z okazji 5- lecia wejścia Polski do UE

03.05 – Udział w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3- go Maja- Gorzów Wielkopolski

04.05 – Gorzów Wielkopolski- spotkanie polskiej grupy Komitetu Monitorującego Europejską Wspólnotę Terytorialną

05.05 – Gorzów Wielkopolski- udział w posiedzeniu KMEWT

06.05 – udział w Konwencie Prezyd. Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego

08.05 – udział w uroczystościach z okazji 15- lecia powstania Euroregionu Pro Europa Viadrina

09.05 – udział w uroczystościach święta Strażaków uświetnionych decyzją o przyznaniu MiG Witnica 14 mln. zł. na budowę Reg. Centr. Ratownictwa

10.05 – udział w Festynie Parafialnym w Dąbroszynie

06- 09.05 – wizyta w Witnicy delegacji holenderskiej z gminy Druten (omówienie wymiany uczniów we wrześniu b.r.).

 Marzec, kwiecień 2009
30 marca
- Spotkanie z witnickimi Romami w sprawie realizacji programu romskiego dot. edukacji dzieci oraz remontów mieszkań
- Spotkanie z szefem firmy Radan, podczas którego dyskutowano m. in. na temat remontu drogi w Parku Narodowym „Ujście Warty”

31 marca
- Spotkanie z panią architekt Styka-Lebiodą w sprawie rewitalizacji centrum miasta
- Spotkanie w Gorzowie w sprawie sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji

2 kwietnia
- Spotkanie z szefem regionalnym sieci Biedronka w sprawie poprawy estetyki sklepu i otoczenia

6 kwietnia
- Starostwo Powiatowe – spotkanie dotyczące budowy RCR – służby mundurowe straży, policji i pogotowia oraz straży niemieckiej

7 kwietnia
- Krzeszyce – spotkanie dotyczące budowy wodociągu dla Boguszyńca, Okszy i Kłopotowa

8 kwietnia
- Zielona Góra, Lubuski Urząd Marszałkowski – udział w konferencji dotyczącej kryzysu

9 kwietnia
- Spotkanie z Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką w sprawie podpisania umowy na budowę ul. Traugutta (Schetynówka I)
- Wyjazd do Muencheberga - spotkanie z panią Burmistrz

15 kwietnia
- Rozmowy ze szwedzką firmą HAZ w sprawie budowy zakładu w Witnicy
- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Witnicy

17 kwietnia
Doroczna akcja sadzenia 13 tys. drzew. Dla każdego mieszkańca gminy – jedno drzewo. To już 10 raz a więc zasadzono już ponad 100 tys. drzew.

20 kwietnia
- Spotkanie z mieszkańcami ul. Traugutta – wszystko o nowej inwestycji

21 kwietnia
- Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej

23 kwietnia
- Udział w posiedzeniu prezydium Rady Euroregionalnej we Frankfurcie
- Udział w XXXVII Sesji Rady Miejskiej – sesji absolutoryjnej

 Marzec 2009
2 marca
Spotkanie z Romami w sprawie planów remontowych na 2009/10

3 marca
Posiedzenie komisji wspólnej Rady Miejskiej

4 marca
Udział w Zielonej Górze w Lubuskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

5 marca
Udział w konferencji dot. zarządzania zielenią - Poznań

7 marca
Udział w Dniu Kobiet w Nowinach Wielkich

9-10 marca
Udział w polsko-niemieckim komitecie monitorującym Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej – Frankfurt n. Odrą

11 marca
Spotkanie ze strażakami z Muencheberga

12 marca
Wyjazd do Ministerstwa Środowiska wspólnie z kierownikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego w sprawie witnickiego projektu, składanego do funduszu spójności

18 marca
- Podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki pod stację paliw
- Spotkanie z Panią Architekt Joanną Styka w sprawie rewitalizacji centrum miasta

19 marca
Udział w zarządzie stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp.

23 marca
Spotkanie w starostwie powiatu Marchijsko–Odrzańskiego w sprawie realizacji Regionalnego Centrum Ratownictwa

24 marca
Udział zgromadzeniu wspólników spółki MZK
Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej

26 marca
Udział w XXXVI Sesji Rady Miejskiej

 Grudzień 2008

 

5 grudnia
– udział w debacie dot. poprawności politycznej

8 grudnia
– udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP w Gorzowie

10 grudnia
– wizyta w Zielonej Górze w firmie ESKO, która nanosiła dodatkowe uzupełnienia do Projektu kierowanego do Funduszu Spójności - na dofinansowanie budowy kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków (inwestycja na kwotę 10 mln EURO)

12 grudnia
– udział w uroczystości przekazania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej samochodu Żuk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Wielkim

15 grudnia
– udział w Warszawie w Gali wręczania nagród Polskiego Radia. W uroczystej gali wzięli udział także strażacy z Witnicy i Kamienia Wielkiego oraz Michał Gmiński – chłopiec, który uratował życie innym

Więcej
link do strony Polskiego Radia
16 grudnia
– udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Lubuskiej Izby Rolniczej

 Listopad 2008

17 listopada
Spotkanie z parlamentarzystami województwa lubuskiego w Sulechowie. Podczas spotkania dyskutowano na temat reformowania Państwa i dysponowania środkami z Unii Europejskiej.

17 listopada
Udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Omawiane tematy – drogi i strefy ekonomiczne.

18 listopada
Spotkanie w Sellow ze Starostą Powiatu Markich-Oderland w sprawie RCR.

21 listopada
Udział w audycji Radia Zachód dot. planów inwestycyjnych w Witnicy

Więcej
link do strony „Radia Zachód”
21 listopada
Złożenie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim projektu budowy ul. Traugutta /tzw. Schetynówki/ wartość projektu 4,5 mln zł (inwestycja w połowie finansowana przez gminę).

25 listopada
Spotkanie w sprawie środków Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej na projekty Euroregionalne. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gorzowie z udziałem przedstawicieli euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr.

26 listopada
Udział w konferencji w Zielonej Górze, dotyczącej Krajowych Liderów Innowacji.

27 listopada
Zielona Góra – udział w konwencie prezydentów, burmistrzów i wójtów województwa lubuskiego.

 

 Wrzesień, październik 2008


30 września
– spotkanie z p. Wojewodą Lubuskim w sprawie witnickich projektów – budowy Regionalnego Centrum Ratownictwa (program Lubuskie-Brandenburgia, cel III) oraz skanalizowania Witnicy wraz 4 wioskami i rozbudową oczyszczalni ścieków (wniosku składanego do Funduszu Spójności).

1 października
– Słubice – oficjalne otwarcie programu Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.

2 października
- rozdanie stypendiów dla zdolnych uczniów.

3 października
– udział w Łagowie w rozstrzygnięciu I Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego.

6 października
– spotkanie z nadleśniczym z Bogdańca w sprawie projektu ożywienia turystycznego Jeziora Wielkiego.

7 października
– spotkanie w Muenchebergu z burmistrzem Klausem Zehmem w sprawie Regionalnego Centrum Ratownictwa.

14 października
- spotkanie z Andreasem Dademaschemz firmy KLOSTER WASSER z Berlina w sprawie współpracy z Browarem Witnica.

15 października
– spotkanie z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Witnicy w sprawie realizacji wspólnych pomysłów upiększających miasto.

16 października
– udział w Kostrzynie w konferencji BAGNA SĄ DOBRE. Projekt zakłada inwestycje za 10 mln zł w polderze północnym.

20 października
- udział w posiedzeniu Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i spotkanie dotyczące witnickich projektów.

22 października
– udział w konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego w sprawie podziału środków unijnych.

 Lipiec 2008

14 lipca, Zielona Góra
Udział burmistrza w Komitecie Monitorującym Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) Lubuskie-Brandenburgia z udziałem wiceministra Krzysztofa Hetmana

16 lipca, Zielona Góra
Wizyta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie projektu Witnicy do Funduszu Spójności na kanalizację, wodociąg i oczyszczalnię. Wartość projektu to 10 mln EURO

18 lipca, Zielona Góra, Lubuski Urząd Marszałkowski
Złożenie 3 projektów gminy do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
- Nowe Przedszkole - wartość 9 mln zł
- Modernizacja szatni przy SP w Witnicy – 1,5 mln zł
- Budowa hal balonowych przy SP Nowiny Wielkie i SP Kamień Wielki – 1,2 mln zł

21 lipca, Poznań
Rozmowy w sprawie budowy supermarketu w Witnicy. Do świąt Bożego Narodzenia ma być wybudowany przy ulicy Żwirowej nowy sklep z parkingiem i małą galerią o powierzchni 1300m2

22 lipca, Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Rozmowy w sprawie prywatyzacji szpitala w Kostrzynie n. O.

23 lipca, Gorzów Wlkp. Komenda Wojewódzka Policji
Rozmowy z komendantem Brodnickim w sprawie budowy w Witnicy MCR – Miejskiego Centrum Ratownictwa w ramach programu EWT (Europejska Współpraca Terytorialna) - wartość zadania 9 mln zł.
Program rusza w końcu września, jeszcze w tym roku będziemy wiedzieli czy gmina otrzyma 85% wsparcia do realizacji tej inwestycji.


26 lipca, Witnica
Spotkanie z byłymi mieszkańcami Witnicy. Pan Kurt Rajchowicz z małżonką, córką i wnuczką są organizatorami tej podróży sentymentalnej ponad 30 byłych witniczan.

28 lipca
Spotkanie z projektantami z Ostrołęki w sprawie MCR. Gotowa pełnobranżowa dokumentacja to koszt 140 tys. zł.