Pochmurno 2°C

Plan pracy rok 2017

Plan pracy rok 2017


RADA  MIEJSKA  W WITNICY

PRZYJĘCIA  INTERESANTÓW

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Witnicy Agnieszka Pundyk przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 13.30 do 15.30

w pokoju nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

DYŻURY RADNYCH

Wszyscy Radni są do dyspozycji mieszkańców w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 18.00 do 20.00, podczas posiedzeń wspólnych komisji Rady Miejskiej. Terminy posiedzeń wspólnych w 2017 roku: 3 stycznia, 7  lutego, 7 marca, 4  kwietnia, 2 maja, 6 czerwca, 4  lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3  października, 7 listopada i 5 grudnia.

  Plan sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w 2017 r.:

Lp.

Tematyka sesji

Termin sesji

1.

1.        Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

2.        Zatwierdzenie planów pracy komisji merytorycznych Rady Miejskiej na 2017 r.

3.        Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2017 rok.

4.        Zmiany budżetu na 2017 r.

5.        Sprawy bieżące.

23.02.2017

2.

1.          Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek organizacyjnych  w 2016 r.: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor", Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna.

2.          Sprawozdanie z prac komisji merytorycznych Rady Miejskiej w 2016 r.

3.          Zmiany budżetu na 2017 r.

4.          Sprawy bieżące

30.03.2017

3.

1.          Sprawozdanie z działalności Miejskich Zakładów  Komunalnych Sp. z o. o. w 2016 roku.

2.          Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku.

3.          Zmiany budżetu na 2017 r.

4.          Sprawy bieżące

27.04.2017

4.

1.    Informacja na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania     

          odpadami komunalnymi.               

2.    Przyjęcie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za 2016 r.

3.    Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                             

4.    Zmiany budżetu na 2017 r.

5.    Sprawy bieżące.

25.05.2017

5.

1.          Informacja z realizacji gminnych inwestycji.

2.          Zmiany budżetu na 2017 r.

3.    Sprawy bieżące.

29.06.2017

6.

1.          Przyjęcie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.

2.          Zmiany budżetu na 2017 r.

3.          Sprawy bieżące.

28.09.2017

7.

1.    Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników UMiG Witnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych    podległych gminie.

2.    Raport o stanie oświaty w gminie Witnica.

3.    Zmiany budżetu na 2017 r.

4.    Sprawy bieżące

26.10.2017

8.

1.        Uroczysta Sesja Rady Miejskiej  z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

09.11.2017

9.

1.    Uchwalenie stawek podatkowych na 2018 rok.

2.    Zmiany budżetu na 2017 r.

3.    Sprawy bieżące

23.11.2017

10.

1.    Zmiany budżetu na 2017 r.

2.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.

3.    Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2018 r.

4.    Sprawy bieżące.

22.12.2017