Pochmurno 2°C

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Gmina Witnica realizuje projekt dofinansowany z   Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica”. Projekt realizowany jest w  formule partnerstwa z  następującymi podmiotami:

 

-              Akademia im. Jakuba z  Paradyża w  Gorzowie Wielkopolskim

-              Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa  w Gorzowie Wlkp.  i  Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska  

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica poprzez podniesienie poziomu wiedzy i  kompetencji 300 uczniów i  5 nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy poprzez udział  w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z  rynkiem pracy do 30.06.2022.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i  placówek oświatowych kształcenia zawodowego”.

 

Dla kogo kierowany jest projekt ?

Uczniowie i  nauczyciele przedmiotów zawodowych z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy.

 

  Zakres wsparcia

WSPARCIE EDUKACYJNO-ZAWODOWE UCZNIÓW

1)  Każdy uczeń weźmie udział w  doradztwie, podczas którego zdiagnozowane zostaną jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje osobowe. Na tej podstawie dla każdego ucznia zostanie przygotowany INDYWIDUALNY PLAN DORADZTWA (IPD).

2)  Doradztwo zawodowe – Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny,

3)  Doradztwo zawodowe – Umiejętności przedsiębiorcze,

4)  Doradztwo zawodowe – Trening kreatywności i innowacyjności.

Wsparcie edukacyjno-zawodowe uczniów organizowane jest we współpracy z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska   (http://szkolenia-treningi.pl)

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW

W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia:

-                  Kurs spawania metodą MIG

-                  Kurs spawania metodą MAG

-                  Kurs operatora wózka widłowego

-                  Kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV (E-eksploatacja + D-dozór)

-                  Kurs obsługi podnośnika koszowego

-                  Kurs obsługi kasy fiskalnej

-                  Kurs kelnera

-                  Kurs montera rusztowań

-                  Kurs układania płytek

-                  Kurs obsługi koparko-ładowarki

-                  Kurs: klimatyzacja samochodowa F-GAZ

-                  Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

-                  Kurs na prawo jazdy kat. B. 

 

Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień państwowych po zdanym egzaminie.

 

W/w kusy mogą ulec modyfikacji w związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

 

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

Kursy i  szkolenia zawodowe:

-                  Szkolenie: MS-10967 Fundamentals of Windows Server Infrastucture

-                  Szkolenie: MS-10969 Active Directory Services with Windows Server

-                  Szkolenie: MS-10970 Networking with Windows Server

-                  Kurs: Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z  elementami gospodarki materiałowej

-                  Kurs: Zarządzanie łańcuchem dostaw

-                  Kurs: Obsługa programu TMS Nawigator

-                  Kurs na egzaminatora OKE dla zawodu technik informatyk i technik logistyk

-                  Studia podyplomowe: logistyka i spedycja dla nauczycieli

 

REALIZACJA STAŻY/PRAKTYK UCZNIÓW U PRACODAWCÓW

Kolejną formą wsparcia w  projekcie jest udział w  praktykach i  stażach zawodowych u    przedsiębiorców. Praktyki i  staże zawodowe trwać będą 150 godzin i  za udział w  nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w  maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.

 

REALIZACJA STAŻY/PRAKTYK NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

MODERNIZACJA SZKOLNYCH PRACOWNI NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK LOGISTYK

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego, tj.:

1. Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,

2. Pracownia urządzeń techniki komputerowej,

3. Pracownia aplikacji internetowych i baz danych,

4. Pracownia logistyki, gospodarki materiałowej i środków transportu.

 

Powyższe pracownie będą doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, tak aby kształcenie w zawodach technik informatyk i technik logistyk było zbliżone do warunków jakie można spotkać na stanowiskach pracy.

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW NA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W  GORZOWIE WLKP.

Kursy zawodowe organizowane we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy. Mają na celu  przekazanie uczniom specjalistycznej wiedzy, nabycie przez nich dodatkowych kwalifikacji/kompetencji, a tym samym zwiększą szanse uczniów   na zatrudnienie w zawodach deficytowych. Kursy zostaną dopasowane do indywidualnych predyspozycji i dotychczasowych umiejętności uczestników.  Udział uczniów w poszczególnych kursach będzie zgodny z ich indywidualną ścieżką rozwoju edukacyjno–zawodowego.

 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące kursy dla uczniów:

-                  Kurs: Operacje bazodanowe w MS Excel,

-                  Kurs: Laboratorium logistyczne,

-                  Kurs: Programowanie w VisualBasic dla MS Excel,

-                  Kurs: Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego,

-                  Kurs: Naprawa i diagnostyka laptopów,

-                  Kurs: Grafika komputerowa z elementami reklamy wielkoformatowej.

 

Efekty

-                  nabycie umiejętności i  kwalifikacji przez minimum 20 uczniów biorących udział w  działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i  kreatywnych,

-                  doposażenie Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego,

-                  poznanie zasad i  warunków pracy przez minimum 46 uczniów uczestniczących w  stażach i  praktykach u  pracodawców z  lokalnego rynku,

-                  dostosowanie pracowni języków obcych do potrzeb osób z niedosłuchem,

-                  uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez min. 5 nauczycieli uczestniczących w  kursach i  szkoleniach zawodowych oraz stażach i  praktykach zawodowych.

 

 

Wartość projektu  1.563.274,58, z  których:

-          wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w  części współfinansowanej z  Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące  93,26%,

-          środki Gminy Witnica stanowią  6,74%, w tym wniesione w  postaci niefinansowej w kwocie   59.940 zł i finansowej w kwocie   45.425,26 zł.

Informacje o  projekcie:

-          Koordynator projektu – mgr inż. Agnieszka Cwojdzińska, tel. 691724551

-          Biuro projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy,

-          ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica

-          tel.: 95  783 66 78,

-          e-mail: ksztalceniezawodowe@witnica.pl

-          fotorelacje z zajęć: www.projektwitnica.pl

Niezbędne dokumenty dostępne są na oficjalnej stronie projektu: www.projektwitnica.pl

 

 

Informacje opracowała: Agnieszka Cwojdzińska