Pochmurno 2°C

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Wprowadzenie zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy spowoduje zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych na składowiskach oraz zapewni powstawanie odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych.
Wprowadzając nowy system, który zacznie obowiązywać w Gminie Witnica od
1 lipca 2013 r., ulegnie zmianie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sposób finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i administracji systemem. Gmina Witnica po znowelizowaniu ustawy ma obowiązek przeprowadzić przetarg na odbieranie odpadów komunalnych, co spowoduje, że właściciele nieruchomości, z dniem 1 lipca 2013 r. nie będą zawierali umów na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie.
Do nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek włączyć nieruchomości zamieszkałe, jednak Rada Miejska w Witnicy do powyższego systemu dodatkowo włączyła nieruchomości niezamieszkałe. Rada Miejska podejmując decyzję o włączeniu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne brała pod uwagę fakt, że ta decyzja przyczyni się do ujednolicenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System będzie funkcjonował w jednolity sposób
w odniesieniu do wszystkich nieruchomości, a porządek prawny będzie jasno określony dla wszystkich właścicieli. Kolejną przesłanką przemawiającą za w/w decyzją jest wielkość zadania, które obejmuje wszystkich powodując większą świadomość społeczeństwa
o pozytywnych skutkach prowadzenia segregacji odpadów komunalnych.
Ponieważ Gmina zobowiązana jest do finansowania kosztów poniesionych na funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami podejmie ona uchwały, w których określi metodę naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej wysokość, szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną opłatę jak również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości sami określą wysokość w/w opłaty w deklaracji, którą mają obowiązek złożyć – pierwszą deklarację w terminie
14 dni od jej otrzymania, każdą kolejną w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych, lub w przypadku zaistnienia zmian, które maja wpływ na wielkość wnoszonych opłat. Mieszkańcy będą uiszczać należność z tytułu wytworzonych odpadów w kasie Urzędu lub na konto bankowe Gminy Witnica zgodnie z częstotliwością ustaloną w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej.
Ustawodawca nałożył na każą z Gmin obowiązek ustanowienia sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i w uchwale dotyczącej szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Selektywna zbiórka odpadów będzie obejmowała: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych powyżej odbywać się będzie nieodpłatnie w punkcie selektywnego ich zbierania. Trafią tam między innymi odpady wielkogabarytowe, remontowo–budowlane, opony, odpady zielone, produkty lecznicze farmaceutyczne
i weterynaryjne, chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp., zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, w tym ubrania, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych.
Bardzo istotną kwestią jest fakt, że segregując odpady zapłacimy mniej niż
w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Informacje o szczegółach przyjmowanych rozwiązań odnośnie stawki, segregacji itp. zostaną przekazane wszystkim mieszkańcom w najbliższych miesiącach. Dodatkowo mogą Państwo uzyskać odpowiedzi na pytania związane z nowym systemem gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy pod nr tel. 95 721 64 84 (osoba do kontaktu Pani Urszula Zasada).