Słonecznie 18°C

Galeria - Sprzedaże

Sprzedaże

Zabudowana kompleksem pałacowo-parkowym nieruchomość, obejmująca działkę gruntu nr 206/2, o powierzchni 5,39 ha, obręb 10 Dąbroszyn, stanowi własność Gminy Witnica.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 47464.

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się zabytkowy pałac oraz park przypałacowy. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.


Nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest pod funkcję hotelowo-gastronomiczną z usługami towarzyszącymi, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 132 Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11.000.000 zł.

W związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków - ustalona w przetargu cena nieruchomości zostanie obniżona o 50%.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT.

Przetarg zostanie zorganizowany po zgłoszeniu się chętnego na zakup pałacu.

Założenie parkowo-pałacowe w Dąbroszynie powstało w latach 80. XVII wieku.

W tym też czasie wzniesiono barokowy pałac oraz wytyczono park otwierający się w kierunku południowym na łęgi nadwarciańskie. W kolejnych latach rozbudowywano i przekształcano założenie oraz samą rezydencję, która uzyskała ostatecznie w 1851r. wystrój neogotycki. Miejsce to posiada bardzo bogatą historię związaną z królem Fryderykiem Wielkim.

Budynek założony jest na rzucie prostokąta o wymiarach 35,35 x 19,50m. Posiada trzy kondygnacje, jest całkowicie podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Dach wielospadowy o niewielkim nachyleniu, o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, pokryty blachą miedzianą. Powierzchnia użytkowa pałacu 1.910,51m2, powierzchnia zabudowy 750m2, kubatura 13.375m3. Budynek posiada instalacje: wodno-kanalizacyjne, kanalizację deszczową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z wbudowanej kotłowni na paliwo płynne, elektryczną, TV i telefoniczną, odgromową, wentylacyjną i antywłamaniową. Stan techniczny budynku dobry. Budynek znajduje się w trakcie modernizacji i remontu. W wyniku dotychczasowych prac remontowych wymieniono konstrukcję dachu, wykonano izolacje ścian, wymieniono okna i część drzwi, przeprowadzono prace malarskie. Wykonano prace konserwatorskie boazerii, sztukaterii, malowideł i kominków.

Park przypałacowy, którego twórcą był słynny ogrodnik i architekt krajobrazu Peter Joseph Lenne, pomimo znacznego zaniedbania, posiada nadal czytelne ślady barokowego rozplanowania i należy do kilkunastu najbardziej cennych założeń parkowych w Polsce. Przeważającą część powierzchni parku porasta zwarty drzewostan, który tworzą m. in. klony pospolite, jawory, dęby szypułkowe, i kasztanowce białe. W niewielkich grupach lub pojedynczo występują drzewa ozdobne. Należą do nich: miłorząb dwuklapowy, platan klonolistny, dąb czerwony, lipa długoogonkowa, cis pospolity, sosna czarna, perełkowiec japoński, wierzba biała. Ogólny stan drzewostanu jest dobry, chociaż znaczny jego przyrost pochodzący z samosiewu powoduje zagęszczenie starodrzewia.

Ze względu na wpis do rejestru zabytków przedmiotowy budynek podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z uwagi na powyższe wszelkie podejmowane przez przyszłego właściciela lub posiadacza zabytku działania wymagać będą uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego w trybie decyzji administracyjnej. Właściciel lub posiadacz zabytku zobowiązany będzie do zabezpieczenia i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Ponadto zobowiązany będzie stosować się do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w pałacu należy utrzymać historyczną bryłę (zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektu), detal architektoniczny, kompozycje elewacji oraz utrzymać układ przestrzenny w 1 i 2 kondygnacji.

W ramach remontu i adaptacji poddać konserwacji detal architektoniczny, sztukaterie, kominki, ceramiczne medaliony, piec, historyczną posadzkę oraz malowidła w 2 kondygnacji, a dla współczesnego wystroju wnętrz stosować tradycyjne rozwiązania i materiały lub w przypadku wnętrz niezabytkowych materiały oraz technologie charakteryzujące się wysokimi standardami jakościowymi.

W umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jej nabywca zobowiązany zostanie do rozpoczęcia prac remontowych w ciągu 2 lat od dnia jej nabycia i zakończenia tych prac w terminie 5 lat, licząc od tej daty. Za termin rozpoczęcia prac remontowych uznaje się pierwszy wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót. Za termin zakończenia prac uznaje się uzyskanie przez inwestora decyzji pozwolenie na użytkowanie, a jeśli nie jest to wymagane, przyjęcie zgłoszenia do użytkowania. Dotrzymanie przez nabywcę podanych wyżej terminów zabezpieczone zostanie karą umowną, wynoszącą 10.000 zł, za każdy pełny miesiąc zwłoki, odrębnie w przypadku nie rozpoczęcia i nie zakończenia prac remontowych w terminach. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonywaniu tych prac nie obejmie pełnego miesiąca, kara naliczona zostanie proporcjonalnie do okresu zwłoki, liczonego w dniach. Zapłata kary zostanie poddana rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 § 1 pkt 5 Kpc.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności drogowej przejścia przez działkę. Służebność obejmuje północno-wschodnią część działki na długości 40m i szerokości 7m. Dopuszcza się możliwość wydzielenia geodezyjnego służebności i przekazania powstałej działki na rzecz gminy.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

- pokój 26 lub telefonicznie pod nr 095 721 64 58 lub 95 721 64 61.